Amiant / Uralita

La nova normativa vigent no permet doblar cobertes de fibrociment.

CONTRUCCIONES LEIVA SL, empresa acreditada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb num d’Acreditació 04 / AB / 16, inscrita al registre d’empreses acreditades, RERA disposa de personal i els mitjans necessaris per a un correcte desmuntatge de les mateixes.

El desmuntatge es realitza de manera que queda cobert amb el nou material en el mateix dia, l’important perquè l’habitatge o la nau no quedin desprotegits en cap moment.

TREBALLS QUE REALITZEM

  • Desmuntatge de cobertes de fibrociment
  • Retirada de baixants de fibrociment
  • Retirada d’envans pluvials de fibrociment

Fibrociment, mateiral tòxic compost per Amiant, completament prohibida la seva manipulació per tota empresa que no el desenvolupi amb els mitjans adequats.
La nostra empresa disposa dels permisos necessaris i del personal format i acreditat per a realitzar els treballs amb total seguretat.